Tag: biểu tượng của đá Ametrin

Thông tin về đá Ametrin

Thông tin về đá Ametrin

Đối với luân xa vùng rốn : kiểm sóat ruột , thận và hệ tiết niệu ; luân xa này tương ứng với tình yêu khác giới và sự thỏa mãn tình cảm , tình dục; nguồn dự trữ năng