Tag: biểu tượng của đá Mã não

Thông tin về đá Mã não

Thông tin về đá Mã não

Tính chất khác: Ở châu Âu, agat là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ; Ở Ấn Độ – là biểu tượng của của sự hưng thịnh. Đồ trang sức bằng agat làm cho chủ của