Tag: cách sử dụng đá mắt hổ vàng

Cách sử dụng của đá mắt hổ

Cách sử dụng của đá mắt hổ

Đá mắt hổ vàng cũng có hiệu ứng “mắt hổ”. Đá sẽ cho dải sáng như hai con mắt khi chiếu sáng trực tiếp vào viên đá. Đá mắt hổ vàng thường có bề mặt vào vàng và nâu, và