Tag: vẻ đẹp của đá Saphia sao

Thông tin về đá Saphia sao

Thông tin về đá Saphia sao

Mặc dù cũng giống như các đá saphia khác, saphia sao cũng có thể xử lý được, nhiệt giúp phân hủy rutin rồi tái kết tinh để tạo ra sao hấp dẫn hơn, nhưng trong thực tế, saphia sao xấu